ทำความเข้าใจ--ผังเมือง--เครื่องมือกำหนดทิศทางการพัฒนาเมือง

ทำความเข้าใจ " ผังเมือง " เครื่องมือกำหนดทิศทางการพัฒนาเมือง

ผังเมือง เป็นเครื่องมือสำคัญในการกำหนดทิศทางการพัฒนาของประเทศว่าจะเป็นไปในทางไหน และเป็นกรอบกฎหมายที่สำคัญมากอีกอย่างหนึ่ง แต่น้อยคนมากๆที่จะเข้าใจว่าจริงๆแล้ว ผังเมืองแต่ละผังนั้นมีบทบาทอย่างไร บอกอะไรเราบ้าง กำหนดและบังคับใช้อย่างไร

Read More
กรุงเทพฯ-จะเป็นอย่างไร-เมื่ออายุครบ-250-ปี-ใน-พศ-2575

กรุงเทพฯ จะเป็นอย่างไร เมื่ออายุครบ 250 ปี ใน พ.ศ. 2575

ในปี พ.ศ. 2575 กรุงเทพมหานคร จะมีอายุครบ 250 ปีพอดี ถ้าหากลองนับนิ้ว (ซึ่งก็คงต้องใช้คนจำนวนเยอะมากหน่อยถึงจะพอนับได้) เราจะไปถึงช่วงเวลาที่สำคัญในอีก 14 ปี 11 เดือน โดยประมาณ กรุงเทพเป็นเมืองที่มีพลวัตรตลอดเวลา

Read More
urbanization-ปรากฎการณ์ยืนยัน-เมืองต่างจังหวัดโตขึ้นแน่นอน

Urbanization ปรากฎการณ์ยืนยัน เมืองต่างจังหวัดโตขึ้นแน่นอน

Urbanization นั่นคือคำที่นักวิชาการใช้ในการจำกัดความ ปรากฎการณ์การเปลี่ยนแปลงของเมืองจากการเป็นชนบทสู่ความเป็นเมือง ซึ่งจะเกิดอย่างสม่ำเสมอในระยะเวลาช้าๆ และเป็นกันมาตลอดทั่วโลก

Read More