INTERVIEW

บทความวิชาการ โดยผู้บริหารและนักวิชาการที่มีชื่อเสียงจำนวน 10 ท่าน ครอบคลุมเนื้อหาทางด้านผังเมือง เศรษฐศาสตร์ และเทคโนโลยี

Resilient & Recovery Cities : ขับเคลื่อนเมือง สู่ความสุข ในยุคโควิด ๑๙

โดย ดร.สมชัย จิตสุชน ผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึง  เมืองในมุมมองเศรษฐศาสตร์ เมืองเป็นที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน ในช่วง 10 กว่าปีที่ผ่านมา ประชากรเข้ามาอาศัยในเขตเมืองมากขึ้นจาก 23...

ผังเมืองวิถีใหม่

โดย รศ.ดร. นพนันท์ ตาปนานนท์ ที่ปรึกษาศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านยุทธ์ศาสตร์เมือง การแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสหรือโควิด 19 ที่เกิดขึ้นในประเทศต่าง ๆ ทั่วทั้งโลกและในประเทศไทย...

โรคโควิด-19 : การระบาด ผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงของเมือง

โดย ศ.ดร.ศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท์  กรรมการสมาคมนักผังเมืองไทย โรคโควิด-19 : การระบาด ผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงของเมือง การเกิดโรคระบาดใหญ่มีมาในประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานของราชอาณาจักรสยาม กล่าวคือ...

การฟื้นเมืองเก่ากับตัวชี้วัดในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

โดย รศ.ดร. ยงธนิศร์ พิมลเสถียร ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า บทความนี้มีวัตถุประสงค์ในการชี้ให้เห็นว่า...

Resilient & Recovery City : ขับเคลื่อนเมือง สู่ความสุข ในยุคโควิด19

โดย คุณสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศบาลนครภูเก็ต Resilient & Recovery City : ขับเคลื่อนเมือง สู่ความสุข ในยุคโควิด19 กลางเดือนมกราคม 2563 ภูเก็ต เมืองท่องเที่ยวอันดับต้นของประเทศไทย พบผู้ติดเชื้อโควิด – 19...

“เอสซีจี” แนะธุรกิจชู 4 เทรนด์ “สร้างภูมิคุ้มกัน” ยุคโควิด 19

โดย คุณรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) การระบาดของโควิด 19 ที่ขณะนี้แม้สถานการณ์ทั่วโลก รวมถึงในไทยจะเริ่มมีแนวโน้มที่ดีขึ้น จากการระดมฉีดวัคซีน...

การผังเมืองกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

โดย ดร. วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย การผังเมืองกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันประเด็นสิ่งแวดล้อมทั้งในและระหว่างประเทศ...

กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง กับเมืองที่ปรับตัวได้ดีและฟื้นตัวได้เร็ว : ขับเคลื่อนเมืองสู่ความสุขในยุคโควิด 19

โดย คุณวีระพงษ์ บุญญานุสนธิ์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการพัฒนากฎหมายผังเมือง กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง กับเมืองที่ปรับตัวได้ดีและฟื้นตัวได้เร็ว : ขับเคลื่อนเมืองสู่ความสุขในยุคโควิด 19 ...

การพัฒนาคืนสู่ความสมดุลอย่างยั่งยืน : มิติการพัฒนาและความสัมพันธ์เชิงพื้นที่

โดย คุณศักดา อารุณี นักวิชาการผังเมือง ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัยและประชาชนทั่วไปได้ตระหนักแล้วว่า ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงระบบภูมิอากาศ (Climate change)...

เมืองและระบบนิเวศ Cities and Ecological Systems

โดย ดร.ธงชัย โรจนกนันท์ อดีตผู้เชี่ยวชาญด้านการวางผังสถาปัตยกรรม เมืองและระบบนิเวศ Cities and Ecological Systems เอกสารและบันทึกโบราณจากแหล่งประวัติศาสตร์ต่างๆ ทั่วโลก...