บทความทางวิชาการ : เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)

โดย คณะทำงานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 

          กรมโยธาธิการและผังเมืองและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) รับผิดชอบและดูแล เป้าหมายการพัฒนาที่ ๑๑ การทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทาน และยั่งยืน โดยบูรณาการเข้ากับภารกิจของหน่วยงานภายในของกรม  (สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตามลิ้งค์ด้านล่าง)

Click Download เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs

 

          แผนปฎิบัติงานด้านการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของกรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งเป็นการประสานการดำเนินงานในระดับนโยบาย มุ่งสู่การวางแผนและบริหารจัดการเมือง และการตั้งถิ่นฐาน อย่างมีส่วนร่วมที่เป็นรูปธรรม ผ่านเครื่องมือในการดำเนินงานของกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่เป็นแผนการพัฒนาในระดับต่างๆ ตั้งแต่ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค – จังหวัด ระดับผังเมืองรวม ผังเมืองเฉพาะ และผังพื้นที่เฉพาะต่างๆ ไปจนถึงพื้นที่สีเขียว ที่มีการเข้าถึงได้โดยประชาชนทุกกลุ่ม (สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตามลิ้งค์ด้านล่าง)

Click Download เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs