บทความทางวิชาการ : การวางและจัดทำผังเมือง

โดย สำนักผังประเทศและผังภาค สำนักผังเมืองรวม กรมโยธาธิการและผังเมือง   

          การวางกรอบและนโยบายด้านการพัฒนาพื้นที่ และการใช้ประโยชน์ที่ดินระดับประเทศ ระดับภาค ระดับจังหวัดระดับเมือง และระดับชนบท ให้มีรูปแบบการบริหารจัดการที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

Click Download บทความทางวิชาการ : การวางและจัดทำผังเมือง