DPT INSIGHT

อัพเดทข้อมูลข่าวสารที่สำคัญก่อนใคร อาทิ ผลงานวิชาการ บทความวิชาการ การดาวน์โหลดกฎหมายโยธาธิการและผังเมือง การตรวจสอบผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน ที่เป็นประโยชน์สำหรับทุกคน

Download กฎหมายด้านโยธาธิการและผังเมือง

รวมลิ้งค์ดาวน์โหลดกฎหมายด้านโยธาธิการและผังเมืองที่สำคัญ อาทิ กฎหมายผังเมือง กฎหมายควบคุมอาคาร กฎหมายขุดดินถมดิน กฎหมายจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ฯลฯ   Click Download  กฎหมายด้านโยธาธิการและผังเมือง...

Application ตรวจสอบผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน LANDUSE PLAN

          Application Landuse Plan คือ ระบบที่ช่วยตรวจสอบข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ข้อห้ามการใช้ประโยชน์ที่ดิน ข้อกำหนดควบคุมอาคารตามพิกัดสถานที่ หรือจังหวัดที่ต้องการสอบถาม...