DPT INSIGHT

อัพเดทข้อมูลข่าวสารที่สำคัญก่อนใคร อาทิ ผลงานวิชาการ บทความวิชาการ การดาวน์โหลดกฎหมายโยธาธิการและผังเมือง การตรวจสอบผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน ที่เป็นประโยชน์สำหรับทุกคน

วีดิทัศน์ : ไทยและเยอรมนี ร่วมผลักดันการดำเนินงานใน 3 ประเด็นหลัก : การก้าวสู่ความเป็นเมือง สภาวะโลกร้อน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมกับ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน...