DPT Insight Categories: LANDUSE PLAN APP

Application ตรวจสอบผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน LANDUSE PLAN

          Application Landuse Plan คือ ระบบที่ช่วยตรวจสอบข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ข้อห้ามการใช้ประโยชน์ที่ดิน ข้อกำหนดควบคุมอาคารตามพิกัดสถานที่ หรือจังหวัดที่ต้องการสอบถาม...