World Town Planning Day 2020 : งานวันผังเมืองโลก 2563

งานสัมมนาเนื่องในวันผังเมืองโลก 2563 WELLNESS CITY TRANSFORMATION : New paradigm of Thailand city planning
Event Single
Starts in:
Event Info:
  • 06 Nov, 2020
  • 09:00 - 16:00
  • โรงแรม สวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา SWISSOTEL BANGKOK RATCHADA

รายละเอียด

ครั้งแรกของงานสัมมนาผังเมืองที่ยิ่งใหญ่ สู่การพัฒนาผังเมืองในรูปแบบใหม่ตลอดกาล 1 วัน 8 ผู้เชี่ยวชาญ ดึงผู้เชี่ยวชาญหลากสาขา แลกเปลี่ยนความรู้ เปิดมุมมอง สู่การพัฒนางานผังเมืองให้ทันกับสถานการณ์เมืองปัจจุบันและสอดคล้องกับแนวทางขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ในธีม WELLNESS CITY TRANSFORMATION : New paradigm of Thailand city planning “คิดใหม่ ให้เมือง” โดยงานสัมมนาจะมีขึ้น 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9:00 – 16:00 น. ที่ โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา

กำหนดการ

08.00 – 09.30 น.

ลงทะเบียน

09.30 – 10.00 น.

พิธีเปิดการสัมมนา กล่าวรายงาน โดย นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

กล่าวเปิดการสัมมนา โดย พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

10.00 – 10.30 น.

การบรรยาย เรื่อง “ทิศทางการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและการเติบโตของเมืองอย่างบูรณาการ” โดย สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

10.30 – 11.00 น.

การบรรยาย เรื่อง “การออกแบบสาธารณูปโภคสีเขียวด้านภูมิสถาปัตย์ เพื่อการรับมือภัยพิบัติ” โดย น.ส.กชกร วรอาคม ซีอีโอและผู้ก่อตั้งบริษัท Landprocess จำกัด

11.00 – 11.30 น.

การบรรยาย เรื่อง “โอกาสของไทยสู่การเป็น High-Value Wellness Tourism Destination” โดย นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

11.30 – 12.00 น.

การบรรยาย เรื่อง “How Can Data Technology and Urban Design Improve the Wellness of Cities?” โดย ผศ.ดร.นิรมล เสรีสกุล ผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง
ผู้ดำเนินรายการ คุณอรอุมา เกษตรพืชผล

12.00 – 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน และพิธีกรกล่าว เชิญเยี่ยมชมบูธนิทรรศการเทคโนโลยีการผังเมือง จำนวน 9 บูธ

13.00 – 13.30 น.

การบรรยาย เรื่อง “การฟื้นฟูเมืองหลังสถานการณ์ Covid - 19” โดย ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

13.30 – 14.00 น.

การบรรยาย เรื่อง “Resiliency Framework for Future Wellbeing Cities” โดย รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม

14.00 – 14.30 น.

การบรรยาย เรื่อง “City of The Future: เมืองแห่งอนาคต” โดย นายรติวัฒน์ สุวรรณไตรย์ ผู้ก่อตั้งและสถาปนิกอาวุโส OPENBOX ARCHITECTS

14.30 – 15.00 น.

การบรรยาย เรื่อง “แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562” โดย นายอนวัช สุวรรณเดช รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

15.00 – 16:00 น.

เยี่ยมชมบูธนิทรรศการเทคโนโลยีการผังเมือง จำนวน 9 บูธ

 

ผู้ดำเนินรายการ คุณชลรัศมี งามทวีสุข

 

10.00-10.30 น. ทิศทางการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ และการเติบโตของเมืองอย่างบูรณาการ โดย สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

เพราะทิศทางการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและการเติบโตของเมืองอย่างบูรณาการ จะนำไปสู่การกำหนดแนวทางการพัฒนาผังเมือง สภาพัฒน์ฯ ในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการเป็นคลังสมองของชาติ จะมาฉายภาพขีดความสามารถและทิศทางการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ (EEC/NEC/SEC/SEZ) เพื่อการเติบโตและยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของไทย

10.30-11.00 น. การออกแบบสาธารณูปโภคสีเขียวด้วยภูมิสถาปัตย์เพื่อการรับมือภัยพิบัติ โดย กชกร วรอาคม นักภูมิสถาปนิก ผู้ก่อตั้งและซีอีโอ บริษัท Landprocess จำกัด

“ทุกวันนี้วิศวกรรมโยธา ไม่ใช่แค่การสร้างเขื่อน สร้างตึก สร้างพื้นที่สีเขียว หรือทางเดิน เพราะวิศวคอนกรีต ไม่ใช่คำตอบของการสร้างเมืองในปัจจุบัน และบ่อยครั้งเราสร้างเมืองโดยไม่ได้คำนึงถึงระบบนิเวศ ความยืดหยุ่นของเมือง ในที่นี้จึงหมายถึง การออกแบบเมืองให้สอดรับกับระบบนิเวศที่มีหลากหลายมิติ รองรับปัญหารอบด้านที่คาดการณ์ว่าน่าจะเกิดขึ้นกับเมือง และช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ”

11.00-11.30 น. โอกาสของไทยสู่การเป็น High-Value Wellness Tourism Destination โดย ยุทธศักดิ์ สุภสร  ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ไทยได้ชื่อว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับต้นๆ ของโลก นี่จึงเป็นแต้มต่อนำไปสู่โอกาสการเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จะมาชี้ให้เห็นถึงโอกาสของไทยสู่การเป็น High-Value Wellness Tourism Destination ในการการผลักดันและส่งเสริม Supply-Side ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพื่อยกระดับให้ประเทศไทยเป็น Wellness Tourism Destination อย่างเป็นรูปธรรม

11.30 - 12.00 น. How Can Data Technology and Urban Design Improve the Wellness of Cities? โดย ผศ.ดร.นิรมล เสรีสกุล ผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (UddC)

“พื้นฐานของ Wellness City หรือเมืองที่ดี คือ เมืองที่ผู้คนหันมาใช้ขนส่งสาธารณะ แต่ระบบนั้นต้องรองรับความสะดวกและต้นทุนถูก ต้องทำเมืองให้เดินได้ ตรงนี้คือโจทย์ยากที่สุดและเป็นโจทย์สำคัญ ถ้าประเทศไทยจะไปต่อ

13.00 - 13.30 น. การฟื้นฟูเมืองหลังสถานการณ์ Covid-19 โดย ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง,กรรมการผังเมืองแห่งชาติ และนายกสภาวิศวกร

“ส่วนตัวผมเป็นนายกสภาวิศวกรและนักวิชาการด้านวิศวกรรมการนำเสนอการใช้หลักวิศวกรรมมาแก้ปัญหาเมือง สามารถทำได้เบ็ดเสร็จ ไม่ว่าจะเป็นการใช้อุโมงค์ถนน แก้มลิงใต้ดิน จริง ๆ ต่อให้ไม่มี โควิด-19 การวางผังเมืองก็เป็นโจทย์ที่ท้าทายของกรุงเทพฯ เพียงแต่หลังโควิด-19 ทำให้เราต้องแก้ไขปัญหาอะไรเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่า? ต้องคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัย ความสะอาด มาก่อนหรือเปล่า?”

13.30 – 14.00 น. Resiliency Framework for Future Wellbeing Cities  โดย รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

“ฉะนั้นเมืองในอนาคตควรคาดการณ์การป้องกันปรากฏการณ์เหล่านี้ และพัฒนาการแก้ปัญหาก่อนที่จะถึงเวลานั้น วางแผนแม่บทหรือวางผังเมือง หรือกำหนดแนวทางต่างๆ และสุดท้ายเราจะสู้กับ โรบอทหรือเอไอไม่ได้ในเชิงประสิทธิภาพ ความแม่นยำ ฉะน้ันเมืองในอนาคตต้องทำให้คนเกิดความคิดสร้างสรรค์ ต้องหล่อเลี้ยงความคิดสร้างสรรค์ของคนให้ได้ นี่คือหน้าที่ของเมืองในอนาคต”

14.00-14.30 น. CITY OF THE FUTURE : เมืองแห่งอนาคต โดย รติวัฒน์ สุวรรณไตรย์ ผู้ก่อตั้ง OPENBOX ARCHITECTS และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท OPENBOX GROUP จำกัด

“ การเตรียมความพร้อมสู่เมืองแห่งอนาคต ล้วนมีคนเป็นศูนย์กลาง ที่สำคัญเมืองแห่งอนาคตนั้นต้องตอบโจทย์ได้ครบถ้วนทั้งสังคมและเศรษฐกิจ เพื่อให้เป็นเมืองที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง. “

14.30-15.00 น. แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 โดย อนวัช สุวรรณเดช รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 หลังจากล่าสุดจัดตั้งคณะกรรมการผังเมืองไปแล้ว เพื่อนำไปสู่การวางนโยบายการผังเมืองแห่งชาติและกำหนดกฏหมายลูกอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการประกาศธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง ที่จะให้ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้ปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามธรรมนูญว่าด้วยการกระจายอำนาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นหนึ่งในหัวใจของพรบ.ฉบับนี้

Location