โครงการ โคก หนอง นา โมเดล

โครงการ โคก หนอง นา โมเดล

ขอขอบคุณ สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน

               โคก หนอง นา โมเดล เป็นการน้อมนำแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ชนบท ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแนวคิดทฤษฎีใหม่เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความสุข ดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง โดยได้จัดทำโครงการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการน้อมนำศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคก หนอง นา โมเดล เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ การมีส่วนร่วม การพึ่งพาตนเอง เพื่อให้สามารถบริหารจัดการตนเอง    และชุมชนให้มีความสุขได้อย่างยั่งยืน

 

 

รายงาน สรุปผลการดำเนินงาน E – Book  << Download >>

 

 

ข้อมูลนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
Leave A Comment / แสดงความคิดเห็น:

Your email address will not be published. Required fields are marked *