กรมโยธาธิการและผังเมือง

โครงการศึกษาพื้นที่เมืองชั้นในชั้นกลางและชั้นนอกผังเมืองรวมเมืองพระนครศรีอยุธยา

โดย สำนักผังเมืองรวม กรมโยธาธิการและผังเมือง