กรมโยธาธิการและผังเมือง

โครงการพัฒนาพื้นที่พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ทะเลแหวก เกาะพิทักษ์ชุมชนบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

โดย สำนักสถาปัตยกรรม และกองควบคุมการก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง