กรมโยธาธิการและผังเมือง

การจัดรูปที่ดิน คืออะไร

โดย สำนักจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ กรมโยธาธิการและผังเมือง