สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร

โครงการศึกษาและวางแผนพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพรอบบริเวณสถานีขนส่งมวลชนในเขตกรุงเทพมหานคร (TOD)

โดย สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร