องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ)

สถานภาพปัจจุบันของภาคการขนส่ง และจราจรของประเทศไทย

โดย องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ)