โครงการตั้งถิ่นฐานมนุษย์แห่งสหประชาชาติ (UN HABITAT)

เพื่ออนาคตที่ดีขึ้น Annual Report 2020

โดย โครงการตั้งถิ่นฐานมนุษย์แห่งสหประชาชาติ (UN HABITAT)