เปิดมุมมองพัฒนาเมืองยั่งยืน-เนื่องในวันผังเมืองโลก-2563

เปิดมุมมองพัฒนาเมืองยั่งยืน เนื่องในวันผังเมืองโลก 2563

เพราะ ผังเมือง คือ รากฐานของการพัฒนาเมือง จากสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมาทั่วโลกประสบปัญหาการรับมือโรคระบาด แทบทุกประเทศเกิดการปรับตัวครั้งใหญ่มุ่งหาแนวทางใหม่ ทั้งทางด้านนโยบายและด้านกายภาพในการวางผังและออกแบบเมือง โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี ดําเนินชีวิตปกติได้อย่างปลอดภัยมีความสุข ด้วยเหตุนี้เนื่องในโอกาสวันผังเมืองโลกประจำปี 2563 กระทรวงมหาดไทยโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง จึงได้จัดงานสัมมนาวิชาการขึ้นใน WELLNESS CITY TRANSFORMATION : New paradigm of Thailand city planning “คิดใหม่ ให้เมือง” เพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการผังเมือง ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วน รวมทั้งประชาชนตระหนักถึงบทบาทและความสําคัญของการผังเมือง โดยมุ่งเน้นการพัฒนางานผังเมืองให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ

Read More