เปิดมุมมองพัฒนาเมืองยั่งยืน เนื่องในวันผังเมืองโลก 2563

เปิดมุมมองพัฒนาเมืองยั่งยืน-เนื่องในวันผังเมืองโลก-2563

กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดงานสัมมนาเนื่องในวันผังเมืองโลก 2563

ในธีม WELLNESS CITY TRANSFORMATION : New paradigm of Thailand city planning

คิดใหม่ ให้เมือง”

 

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง จัดสัมมนาทางวิชาการเนื่องในวันผังเมืองโลกในธีม WELLNESS CITY TRANSFORMATION : New paradigm of Thailand city planning “คิดใหม่ ให้เมือง”  ดึงผู้เชี่ยวชาญหลากสาขา แลกเปลี่ยนความรู้ เปิดมุมมอง สู่การพัฒนางานผังเมืองให้ทันกับสถานการณ์เมืองปัจจุบันและสอดคล้องกับแนวทางขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ โดยงานสัมมนาจะมีขึ้น 6 พฤศจิกายนนี้ ที่ โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพ รัชดา

 

พรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวว่า การจัดสัมมนาทางวิชาการเนื่องในวันผังเมืองโลก เป็นงานที่จัดต่อเนื่องเป็นประจําทุกปี เพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการผังเมือง ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วน รวมทั้งประชาชนได้ตระหนักถึงบทบาทความสําคัญของงานผังเมือง และทราบแนวทางการดำเนินงานด้านการผังเมืองใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 ตลอดจนนโยบายของรัฐบาลที่เสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาของภูมิภาคและท้องถิ่นในการจัดทำผังกายภาพของตนเองตามหลักวิชาการผังเมือง ซึ่งจะส่งผลให้การผังเมืองและการพัฒนาเมืองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยหลังสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมา ทั่วโลกประสบปัญหาการรับมือกับโรคระบาด แทบทุกประเทศเกิดการปรับตัวครั้งใหญ่ เพื่อมุ่งหาแนวทางใหม่ๆ ทั้งด้านนโยบายและด้านกายภาพในการวางผังและออกแบบเมือง ด้วยเหตุนี้งานสัมมนาในปีนี้จึงจัดขึ้นในหัวข้อ WELLNESS CITY TRANSFORMATION : New paradigm of Thailand city planning “คิดใหม่ ให้เมือง

“การวางผังเมือง เป็นกลไกหลักที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งปัจจุบันด้วยบริบททางสังคม ผู้คน เศรษฐกิจ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม หรือแม้แต่สภาพภูมิอากาศ (Climate Change) มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว งานผังเมืองจึงจำเป็นต้องปรับตัวให้เท่าทันกับปัจจัยแวดล้อมใหม่ เพื่อให้สามารถรับมือกับความท้าทายใหม่ๆ โดยเฉพาะแนวโน้มการเป็นเมืองสุขภาวะที่ดี (WELLNESS CITY) หลังการตื่นตัวหลังวิกฤติโควิด-19 ที่ต้องการส่งเสริมให้คนในเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกมิติ รองรับ New Normal”  

 

ภายในงานสัมมนา ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและเอกชน มาร่วมเสนอปัญหาและแนวทางใหม่ๆ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเมืองได้อย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ได้แก่ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, อนวัช สุวรรณเดช รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง, ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ผศ.ดร.นิรมล เสรีสกุล ผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมืองจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (UddC), รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์, กชกร วรอาคม นักภูมิสถาปนิก ผู้ก่อตั้งบริษัท Landprocess และ รติวัฒน์ สุวรรณไตรย์ ผู้ก่อตั้ง OPENBOX ARCHITECTS

งานสัมมนาจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 นี้ ที่ โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพ รัชดา โดยเปิดโอกาสให้นักวิศวกร นักศึกษา บุคคลทั่วไปที่สนใจ และผู้เกี่ยวข้องในการร่วมสร้างเมือง สามารถร่วมฟังการสัมมนาได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02 299 4619 และ 02 299 4620 หรือ www.worldtownplanningday.com