WTPD Community

ร่วมแสดงความคิดเห็น

1. เนื้อหา เรื่อง Resilient & Recovery Cities : ขับเคลื่อนเมือง สู่ความสุข ในยุคโควิด 19 มีประโยชน์ต่อท่านหรือไม่

33 Comments on 1. เนื้อหา เรื่อง Resilient & Recovery Cities : ขับเคลื่อนเมือง สู่ความสุข ในยุคโควิด 19 มีประโยชน์ต่อท่านหรือไม่

 • ชัชภณ

  มีประโยชน์มาก ถ้าสามารถขยายความรู้ไปในวงกว้างได้จะยิ่งดีมาก

  November 8, 2021 at 8:59 am Reply
 • akom

  มีประโยชน์มากครับ

  November 8, 2021 at 10:57 am Reply
 • พรสวรรค์

  มีประโยชน์มากครับ สามารถนำมาปรับปรุงและออกแบบผังเมืองให้ดียิ่งขึ้น

  November 8, 2021 at 1:40 pm Reply
 • อภิจิต รัตนทิฆัมพร

  ครับได้รับทราบและได้รู้ถึงความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงในรูปแบบต่างต่างเพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขระบบผังเมืองการวางแผนให้ก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง

  November 8, 2021 at 1:48 pm Reply
 • อัง

  มีประโยชน์มากๆเลยค่ะ

  November 8, 2021 at 2:09 pm Reply
 • ไก่

  มีประโยชน์มาก

  November 8, 2021 at 2:13 pm Reply
 • Ben Pat

  มีประโยชน์และได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้น

  November 8, 2021 at 2:14 pm Reply
 • รุ่ง

  มีมากๆครับ

  November 8, 2021 at 2:14 pm Reply
 • Wora

  ได้รับความรู้อย่างมาก ช่วยให้มีข้อมูลนำไปปรับปรุงและพัฒนางานระบบผังเมืองใหัทันกับโลกในยุคปัจจุบัน

  November 8, 2021 at 2:16 pm Reply
 • นภัส

  มีประโยชน์มาก ๆ เลยค่ะ ได้รับความรู้มากมาย

  November 8, 2021 at 2:16 pm Reply
 • Rasir

  มีประโยชน์มากค่ะ

  November 8, 2021 at 2:17 pm Reply
 • Bunny

  มีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตในยุคปัจจุบัน ที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนให้ทันกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

  November 8, 2021 at 2:17 pm Reply
 • juji

  ได้รับความรู้และมีประโยชน์มากค่ะ

  November 8, 2021 at 2:18 pm Reply
 • TheBest

  มีประโยชน์และชอบในไอเดียแบบนี้มากๆ ครับ การออกแบบและปรับให้วิถีชีวิตได้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ ชอบผลงานท่านอาจารย์ไพทยามากเลยครับ

  November 8, 2021 at 2:18 pm Reply
 • TheBest

  มีประโยชน์และชอบในไอเดียแบบนี้มากๆครับ การออกแบบและปรับให้วิถีชีวิตได้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ

  November 8, 2021 at 2:19 pm Reply
 • เกศ

  ดีมากเลยค่ะ ได้ทราบแนวคิดที่หลากหลาย จากวิทยากรที่มากประสบการณ์

  November 8, 2021 at 2:21 pm Reply
 • noom

  มีประโยชน์มากครับ ได้ความรู้รอบด้าน ทิศทางและแนวโน้มเศรษฐกิจ สังคม สถาปัตยกรรม การผังเมือง และการบริหารจัดการที่เป็นระบบ ทำให้ผู้ที่ไม่มีความรู้เรื่องนี้เข้าใจง่ายในเรื่องการผังเมืองครับ

  November 8, 2021 at 2:22 pm Reply
 • มิ้น

  มีประโยชน์มากๆครับและได้รู้แนวทางในอนาคตอีกด้วยครับ

  November 8, 2021 at 2:23 pm Reply
 • air

  ทำให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของการปรับเปลี่ยนผังเมืองให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด

  November 8, 2021 at 2:25 pm Reply
 • Boon

  มีประโยชน์มากค่ะ

  November 8, 2021 at 2:26 pm Reply
 • จีระศักดิ์

  มีประโยชน์มากครับ ทำให้เห็นความสำคัญของการจัดผังเมืองที่ทำให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินได้ดียิ่งขึ้น

  November 8, 2021 at 2:50 pm Reply
 • ทองเสริฐ ใจตรง

  สุดยอดเลย ส่วนตัวได้ความรู้ใหม่ๆ ต่อยอดให้เกิดจินตนาการใหม่ อยากทำอะไรใหม่ๆที่ทุกฝ่ายได้ความสุขถ้วนหน้าอย่างปลอดภัย สุดยอดครับ

  November 8, 2021 at 2:52 pm Reply
 • Pim

  เป็นประเด็นที่น่าสนใจในสถานการณ์ปัจจุบัน

  November 8, 2021 at 2:56 pm Reply
 • Saowa

  เนื้อหามีความทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมากค่ะ

  November 8, 2021 at 3:00 pm Reply
 • haris

  มีประโยชน์มาก ช่วยในการขับเคลื่อนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายในเมืองได้เป็นอย่างดี

  November 8, 2021 at 3:30 pm Reply
 • สุรเดช อยู่มั่นธรรมา

  มีประโยชน์มากครับ

  November 8, 2021 at 4:09 pm Reply
 • Risa

  มีประโยชน์มาก ๆ เลย ค่ะ

  November 8, 2021 at 4:11 pm Reply
 • นรินทร์ อยู่สุข

  มีประโยชน์มาก ถ้าสามารถขยายความรู้ไปใช้ต่อยอดได้

  November 8, 2021 at 4:17 pm Reply
 • มนสิชา สังข์ศิลป์เลิศ

  มีประโยชน์เป็นอย่างมาก ดีมากๆ

  November 9, 2021 at 7:47 am Reply
 • สุรชัย

  มีประโยชน์มาก ๆ

  November 9, 2021 at 7:53 am Reply
 • Natthi

  ได้รับความรู้มากมาย สามารถนำไปปรับใช้ในการออกแบบเมืองให้ทันต่อสถานการณ์

  November 9, 2021 at 3:53 pm Reply
 • นางสุจิตรา สงวนศิริ

  มีประโยชน์มากค่ะ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการวางแผนงานของหน่วยงานได้เป็นอย่างดี

  November 10, 2021 at 9:41 am Reply
 • รับขวัญ

  มีประโยชน์สุดๆ ชื่นชอบมากค่ะ

  November 10, 2021 at 10:25 pm Reply
Leave A Comment:

Your email address will not be published.