WTPD Community

ร่วมแสดงความคิดเห็น

3. หัวข้อสัมมนาที่ต้องการรับฟังในครั้งต่อไป คือ

16 Comments on 3. หัวข้อสัมมนาที่ต้องการรับฟังในครั้งต่อไป คือ

 • ชัชภณ

  1.Rural Development
  2.การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการพัฒนาเมืองอย่างจริงจัง

  November 8, 2021 at 9:08 am Reply
 • akom

  การจัดทำผังเมือง ในรูปของ Smart City

  November 8, 2021 at 10:59 am Reply
 • อัง

  อนาคตผังเมืองของประเทศไทย

  November 8, 2021 at 2:11 pm Reply
 • Bunny

  ผังเมืองกับการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน

  November 8, 2021 at 2:20 pm Reply
 • นภัส

  1. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการพัฒนาเมือง
  2. การจัดทำผังเมืองในรูปแบบของ Smart City

  November 8, 2021 at 2:20 pm Reply
 • Boon

  การส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการจัดทำผังเมือง

  November 8, 2021 at 2:32 pm Reply
 • Pim

  Metaverse กับการวางผังและออกแบบเมือง

  November 8, 2021 at 3:02 pm Reply
 • haris

  อนาคตผังเมืองของประเทศไทย

  November 8, 2021 at 3:31 pm Reply
 • สุรเดช อยู่มั่นธรรมา

  การจัดทำผังเมืองในรูปแบบของ Smart City

  November 8, 2021 at 4:11 pm Reply
 • Risa

  อนาคตผังเมืองของประเทศไทย

  November 8, 2021 at 4:14 pm Reply
 • นรินทร์ อยู่สุข

  การจัดทำผังเมือง ในรูปของ Smart City

  November 8, 2021 at 4:19 pm Reply
 • Saowa

  ผังเมืองกับการรองรับภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

  November 8, 2021 at 4:26 pm Reply
 • มนสิชา สังข์ศิลป์เลิศ

  Smart City

  November 9, 2021 at 7:49 am Reply
 • สุรชัย

  อนาคตผังเมืองของประเทศไทย

  November 9, 2021 at 7:54 am Reply
 • Natthi

  กระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานรัฐกับภาคประชาชน และกระบวนการร่วมลงทุนระหว่างรัฐกับเอกชน (Public-Private Partnership)

  November 9, 2021 at 3:59 pm Reply
 • นางสุจิตรา สงวนศิริ

  อนาคต การวางแผนการจัดวางผังเมืองใหม่ของประเทศไทย โดยที่กระทบกับประชาชนน้อยที่สุด

  November 10, 2021 at 9:56 am Reply
Leave A Comment:

Your email address will not be published.